Enter street adress here. Or any other information you want.

TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội

Email: truongcongnghiephanoi@gmail.com

Số điện thoại: 0988 528 348

 

Trường Công nghiệp Hà Nội – Đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

LIÊN HỆ